ประเทศไทยมีแหล่งสารนิเทศสาขาต่างๆ กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป แต่ยังมิได้ร่วมมือกันอย่างแท้จริง ไม่มีองค์กรในระดับชาติที่จะส่งเสริมงานพัฒนาระบบสารนิเทศให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการระบบสารนิเทศวิทยาศาสตร์สากลได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดตั้งระบบสารนิเทศแห่งชาติ

  คณะกรรมการระบบสารนิเทศวิทยาศาสตร์สากลได้ทำการศึกษา และสำรวจแหล่งสารนิเทศ ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2524 ได้ผลการศึกษาพอสรุปได้ว่า ประเทศไทยมีแหล่งสารนิเทศสาขาต่างๆ กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ยังไม่มีองค์กรในระดับชาติที่จะส่งเสริมงานพัฒนาระบบสารนิเทศให้มีประสิทธิภาพและยังขาดความร่วมมือกันอย่างแท้จริง ขาดการประสานงานระหว่างแหล่งสารสนเทศที่มีอยู่ ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ขาดกำลังทุนในการพัฒนางานเพื่อขยายการให้บริการ ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญงานเอกสารสนเทศ บริการที่มีอยู่ยังไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร สารสนเทศที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ บางอย่างไม่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ในประเทศ

  ฉะนั้นเพื่อให้การพัฒนาสารสนเทศของประเทศไทยมีเอกภาพและได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอโครงการจัดตั้งระบบสารนิเทศแห่งชาติเมื่อ ธันวาคม 2528 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการและอนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อ ธันวาคม 2529