1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. สภาคณบดีสาขาการเกษตร

 • คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยนครพนม
 • คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
 • เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

3. สมาคมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร

4. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน)

5. กรมปศุสัตว์

6. กรมประมง

7. กรมส่งเสริมการเกษตร

8. กรมวิชาการเกษตร

9. กรมพัฒนาที่ดิน

10. กรมการข้าว

11. มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

12. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

13. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

14. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

15. สถาบัน change fusion

16. สมาคมสื่อมวลชนการเกษตรแห่งประเทศไทย

17. วารสารเคหการเกษตร