1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อนุกรรมการที่ปรึกษา

2. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อนุกรรมการที่ปรึกษา

3. เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อนุกรรมการที่ปรึกษา

4. เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

อนุกรรมการที่ปรึกษา

5. ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

อนุกรรมการที่ปรึกษา

6. ผู้อำนวยการสำนักนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธานอนุกรรมการ

7. ประธานสภาคณบดี สาขาเกษตร

อนุกรรมการ

8. ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

อนุกรรมการ

9. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อนุกรรมการ

10. กรมการข้าว

อนุกรรมการ

11. กรมชลประทาน

อนุกรรมการ

12. กรมประมง

อนุกรรมการ

13. กรมปศุสัตว์

อนุกรรมการ

14. กรมพัฒนาที่ดิน

อนุกรรมการ

15. กรมวิชาการเกษตร

อนุกรรมการ

16. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร

อนุกรรมการ

17. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

อนุกรรมการ

18. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

อนุกรรมการ

19. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อนุกรรมการ

20. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

อนุกรรมการ

21. มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

อนุกรรมการ

22. รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อนุกรรมการและเลขานุการ

23. หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่

  1. พิจารณาเสนอแนะแก่คณะกรรมการอำนวยการและประสานงานระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติในด้านนโยบาย โครงการ และขอบเขตงานเอกสารและสารนิเทศทางวิชาการในสาขา

  2. วางแผนและดำเนินงานบริหารศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขา ตามหลักการนโยบายและแนวทางคณะกรรมการอำนวยการและประสานงานสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติพิจารณามอบหมาย

  3. พิจารณาให้ความร่วมมือ สนับสนุนแก่หน่วยงานที่อยู่ในระบบ

  4. ติดตามการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานของศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขา

  5. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการและประสานงานระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ