ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์

ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

ชั้น 3 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 331,336 โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล libtnac@ku.ac.th