งานสัมมนาวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 4

เขียนโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ on .

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้องาน “เกษตรก้าวไกลด้วย Digital Economy” ในงานประกอบไปด้วยหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิเช่น ไอทีเกษตรกับการพัฒนาเกษตรไทยด้วย Digital Economy , เปิดโลกการแข่งขันธุรกิจการเกษตรด้วย e-commerce, สร้างอนาคตเกษตรไทยด้วย Digital Agriculture เป็นต้น จัดขึ้นในวันที่ 18–19 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00–16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 และห้องประชุมชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุราภรณ์ คงผล โทร 029428616 เบอร์ภายใน 1477 ต่อ 331, 333-337 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.