ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดโครงการส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลแก่เยาวชนและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

เขียนโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น on .

ปีงบประมาณ 2557 ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนรักการอ่านและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ฐานข้อมูลห้องสมุดดิจิตัลเกษตรไทย  และฐานข้อมูลของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนในเขต อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 7 โรงเรียน และ 1 หน่วยงาน

 1. กิจกรรมสร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  วันที่ 11 ก.ย. 2557

 บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล  จำกัด อ.ภูเขียว จ. ชัยภูมิ

                                                                    
 2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ สำหรับเยาวชน 
“โครงการส่งเสริมเยาวชนรักการอ่านและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

 กลุ่มเป้าหมายปีงบประมาณ 2557      สถาบันการศึกษาจำนวน 7 แห่ง    
ผลการดำเนินการ 
 เดือน ธันวาคม 2556  1. โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา ศึกษาศาสตร์   2. โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา มอดินแดง 3.  โรงเรียนสาธิตระดับมัธยม ศึกษาศาสตร์ 
เดือน กรกฏาคม 2557  4.  โรงเรียนนครขอนแก่น
เดือน กันยายน 2557   5.  โรงเรียนกลัยาณวัตร 6.  โรงเรียนมัญจาศึกษา อ.มัญจาคีรี   7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น                                                  

 
3.
กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศแก่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดกิจกรรมการสืบค้นสารสนเทศสาขาเกษตรศาสตร์  ตลอดทั้งปี 2557  มีผู้เข้าร่วม ทั้งสิ้น 720 คน