ที่ติดต่อ

ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์
ชั้น 3 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ป.ณ. 1084 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทร. 0-2942-8616 ต่อ 336,331 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่