ขอเชิญร่วมฝึกอบรม การจัดการสารสนเทศในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย วันที่ 7 สิงหาคม 2555

เขียนโดย เจ้าหน้าที่เครือข่าย on .

        สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการเกษตร 17 หน่วยงาน ในการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศด้านการเกษตร โดยมีการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลบนมาตรฐานเดียวกัน ให้สามารถสืบค้นจากทุกหน่วยงานได้พร้อมกัน เพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล ของนักวิจัย นิสิต นักศึกษา ตลอดจนเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป ดังนั้นสำนักหอสมุดจึงจะจัดการฝึกอบรม เรื่อง “การจัดการสารสนเทศในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย” ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุราภรณ์ คงผล    โทร 0-2942-8616 ต่อ 336

โครงการสัมมนาเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย ก้าวสู่ปีที่ ๓

เขียนโดย เจ้าหน้าที่เครือข่าย on .

        โครงการสัมมนาเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย ก้าวสู่ปีที่ ๓ เรื่อง “เครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนา” วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 8:30-12:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด (รายละเอียดเพิ่มเติม)

เปิดบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 999 เล่ม

เขียนโดย เจ้าหน้าที่เครือข่าย on .

        ตอนนี้โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้มีการเปิดบริการหนังสือเพิ่มเติมจาก 99 เล่ม เพิ่มเป็น 999 เล่มแล้ว ทำให้มีหนังสือหลากหลายด้านของการเกษตรให้เลือกอ่าน รวมทั้งหนังสือที่ได้มาทำนั้นก็มาจากหลายหน่วยงานเช่นกัน และหลังจากที่เปิดบริการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้ยอดผู้ใช้งานพุ่งสูงขึ้นในแต่ละเดือน เป็นกว่า 7หมื่นคนต่อเดือน ทุก ๆ คนสามารถเข้าไปใช้งานได้ที่ http://ag-ebook.lib.ku.ac.th