โครงการเครือข่ายสารสนเทศงานวิจัยเกษตรไทย

        การศึกษาวิจัยด้านการเกษตรมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นภาคการผลิตหลักของประเทศ ผลงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ซึ่งเป็นผลผลิตจากการศึกษาวิจัยที่มีการลงทุนด้วยงบประมาณจำนวนมากในแต่ละปีถูกบันทึกและจัดพิมพ์ในรูปรายงานผลการวิจัย ทั้งที่เป็นการตีพิมพ์เผยแพร่และไม่เผยแพร่ ผลงานดังกล่าวถูกจัดเก็บไว้ที่ผู้วิจัยและกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ยังขาดการวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อการใช้ประโยชน์ในการศึกษา อ้างอิง เพื่อต่อยอดและขยายผล

        ศูนย์ประสานงานสารนิเทศแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสภาคณบดีสาขาเกษตร สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร และหน่วยงานในเครือข่ายสารสนเทศเกษตร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศการเกษตร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศงานวิจัยเกษตรไทย เพื่อรวบรวมสารสนเทศงานวิจัยด้านการเกษตรของประเทศไทยให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศ และการเผยแพร่ผลงานให้ได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติโดยดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายสารสนเทศงานวิจัยในระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยด้านการเกษตรของประเทศไทย
  2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการเกษตรให้ได้รับการอ้างอิงและใช้ประโยชน์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
  3. เพื่อสร้างศูนย์บริการความรู้งานวิจัยด้านการเกษตรในระดับชาติ

ผลการดำเนินงาน

       พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศงานวิจัยเกษตรไทย (AgNet) เพื่อเป็นระบบการจัดการและให้บริการสารสนเทศงานวิจัยด้านการเกษตร โดยมีหน่วยงานในเครือข่ายสารสนเทศและหน่วยงานความร่วมมือที่ยินดีร่วมบันทึกข้อมูลและเผยแพร่ในระบบ ดังนี้

  1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการบันทึกข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงาน 1,305 รายการ
  2. กรมการข้าว ดำเนินงานภายใต้สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว มีการบันทึกข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงาน 843 รายการ
  3. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา มีการบันทึกข้อมูลจำนวน 248 รายการ
  4. กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินงานภายใต้ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร มีการบันทึกข้อมูลจำนวน 102 รายการ
  5. กรมพัฒนาที่ดิน มีจำนวน 12 รายการ
  6. โครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง บันทึกข้อมูลจำนวน 9 รายการ

ข้อมูลทั้งหมดในระบบมีจำนวน 2,519 รายการ (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2555)

สถิติการใช้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย โดยรวบรวมตั้งแต่ ก.ค. 2554 - เม.ย 2555 มีดังนี้

รายการ

จำนวนครั้ง

การดาวน์โหลดไฟล์

80,721

การเข้าดูรายการบรรณานุกรม แบบ short item

35,773

การเข้าดู collections

3,152

การเข้าดู communities

2,339

การสืบค้นข้อมูล

6,415

การดึงข้อมูล

5,720

จำนวนข้อมูลทั้งหมดในระบบ (รายการ)

1,542

เครือข่ายสารสนเทศงานวิจัยเกษตรไทย ให้บริการบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet