โครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว

        สำนักหอสมุด โดยศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์ ตระหนักถึงคุณค่าของหนังสือด้านการเกษตร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยดำเนินงานร่วมกับสำนักพิมพ์ มก. และหน่วยความความร่วมมือในเครือข่ายสารสนเทศเกษตร รวมทั้งหน่วยงานและเจ้าของผลงานที่ยินดีเผยแพร่ผลงานเพื่อให้เป็นคลังความรู้สนับสนุนการเรียน การสอนของโครงการพระดาบส และสาขาวิชาเกษตรของสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป นอกจากนี้การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร ยังเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้ที่มีการสร้างและสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องเป็น เวลาอันยาวนานของการเกษตรไทย ให้คงอยู่เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่ความรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  2. เพื่อสร้างฐานความรู้สนับสนุนการเรียน การสอน ในสาขาการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการพระดาบส
  3. เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรและเผยแพร่ให้บริการ มีดังนี้

  1. ปี 2553 ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 99 เล่ม โดยจำแนกเป็นหนังสือจากหน่วยงานเครือข่ายสารสนเทศเกษตรจำนวน 76 เล่ม และเป็นหนังสือจากจากหน่วยงานความร่วมมือ และเจ้าของผลงานผู้ยินดีเผยแพร่ผลงานจำนวน 14 เล่ม
  2. ปี 2554 ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 900 เล่ม โดยจำแนกเป็นหนังสือจากหน่วยงานเครือข่ายสารสนเทศเกษตรจำนวน 846 เล่ม และเป็นหนังสือจากหน่วยงานความร่วมมือ และเจ้าของผลงานผู้ยินดีเผยแพร่ผลงานจำนวน 54 เล่ม

        พัฒนาระบบให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร (Ag-eBook) และให้บริการบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีปริมาณการเข้าใช้บริการนับตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2553 จนถึง 31 มีนาคม 2555 จำนวน 316,877 ครั้ง โดยร้อยละ 2.48% ใช้บริการผ่านทางมือถือหรือแท็บเล็ต และผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรโดยรวมอยู่ในระดับดีมากที่คะแนน 4.71 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.29 โดยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในเรื่องของประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุด ที่คะแนน 4.73 หรือ ร้อยละ 94.55 และมีความพึงพอใจในเรื่องของการประหยัดรองลงมา ที่คะแนน 4.68 หรือร้อยละ 93.51 และถัดมาเป็นเรื่องของความสะดวก และความรวดเร็ว ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับเท่ากัน ที่คะแนน 4.55 หรือร้อยละ 90.91

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร ให้บริการบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ http://ag-ebook.lib.ku.ac.th