ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเกษตร

        ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินงานในการประสานงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางด้านการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆภายในประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์สารสนเทศการเกษตรแก่สังคม โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้

1. การลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเกษตร ครั้งที่ 1

        เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่าง 10 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สภาคณบดีสาขาการเกษตร สมาคมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และกรมการข้าว

2. การลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเกษตร ครั้งที่ 2

        เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 ณ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีหน่วยงานลงนามความร่วมมือเพิ่ม 7 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สถาบัน change fusion สมาคมสื่อมวลชนการเกษตรแห่งประเทศไทย วารสารเคหการเกษตร

3. การประชุมหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเกษตร ครั้งที่ 1/2553

        เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2553 ณ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือของหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเกษตรและการจัดการฝึกอบรม เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และการพัฒนาระบบบริการเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะส่งผู้รับผิดชอบเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมการจัดการสารสนเทศในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย และมาตรฐานสื่อดิจิทัลในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2553

4. การจัดฝึกอบรมการจัดการสารสนเทศเกษตร

        4.1 การฝึกอบรมครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดการสารสนเทศในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย และมาตรฐานสื่อดิจิทัล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2553 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม (ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานเครือข่าย)จำนวน 52 คน และผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจเท่ากับ 82.4 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12)

        4.2 การฝึกอบรมครั้งที่ 2 เรื่อง การจัดการสารสนเทศในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2553 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม (ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่เป็นภาคีของสภาคณบดี สาขาการเกษตร ภาคใต้) จำนวน 60 คน และผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจเท่ากับ 98.2 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91)

        4.3 การฝึกอบรมครั้งที่ 3 เรื่อง การจัดการสารสนเทศในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย และการสร้าง Multimedia e-Book จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2553 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม (ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานเครือข่าย) จำนวน 62 คน และผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจเท่ากับ 83 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15)

        4.4 การฝึกอบรมครั้งที่ 4 เรื่อง การจัดการสารสนเทศในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C 302 ชั้น 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม (ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่เป็นภาคีของสภาคณบดี สาขาการเกษตร ภาคเหนือ) จำนวน 33 คน และผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจเท่ากับ 83 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15)

        4.5 การฝึกอบรมครั้งที่ 5 เรื่อง การจัดการสารสนเทศในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้แบ่งเป็นการบรรยายและการฝึกอบรม โดยผู้เข้าฟังบรรยายมีจำนวนทั้งหมด 30 คน และมีความพึงพอใจเท่ากับ 85.48 (ค่าเฉลี่ย 4.27) และมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม (ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่เป็นภาคีของสภาคณบดี สาขาการเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 19 คน และผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ 90.24 (ค่าเฉลี่ย 4.51)