ข้อมูลทั้งหมด2,049 เรื่อง
-สารสนเทศงานวิจัยเกษตรไทย1,542 เรื่อง
-ห้องสมุดดิจิทัลเกษตรไทย507 เรื่อง
ระบบสืบค้นเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย

        ระบบสืบค้นเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย เป็นระบบการสืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่งโดยผ่านการสืบค้นเพียงครั้งเดียว โดยระบบจะทำการเชื่อมโยงและสืบค้นจากทุกระบบในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย ได้แก่
        1. ระบบเครือข่ายสารสนเทศงานวิจัยเกษตรไทย เป็นระบบที่รวบรวมผลงานวิจัยด้านการเกษตรของประเทศ โดยหน่วยงานความร่วมมือต่าง ๆ ได้ร่วมบันทึกและให้บริการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
        2. ระบบห้องสมุดดิจิทัลเกษตรไทย เป็นระบบที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง จากหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรต่าง ๆ โดยหน่วยงานความร่วมมือต่าง ๆ ได้ร่วมบันทึกและให้บริการเผยแพร่ และพัฒนาเป็นห้องสมุดดิจิทัลด้านการเกษตรของประเทศ
        ระบบเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทยเป็นระบบสารสนเทศในความร่วมมือของหน่วยงานทางด้านการเกษตรต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเกษตร และหน่วยงานความร่วมมืออื่น ๆ ภายในประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สภาคณบดีสาขาการเกษตร สมาคมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สถาบัน change fusion สมาคมสื่อมวลชนการเกษตรแห่งประเทศไทย วารสารเคหการเกษตร โครงการหลวง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฯลฯ
        ระบบเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลงานวิจัย องค์ความรู้ด้านการเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศ เพื่อสร้างฐานความรู้ด้านการเกษตร และเผยแพร่ผลงานด้านการเกษตรให้ได้รับการอ้างอิงและใช้ประโยชน์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในสาขาวิชาเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการพระดาบสในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนการเรียนรู้ของเกษตรกร และสนับสนุนการวิจัยแก่หน่วยงานด้านการเกษตร และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเพื่อการพัฒนาด้านการเกษตร

Topten เรื่องที่ถูกเปิด (ทั้งหมด 72,066 ครั้ง)
 
Topten คำค้นที่ใช้ (ทั้งหมด 3,385 คำ)

1. ข้าว (260 ครั้ง)
2. ข้าวเหนียว (107 ครั้ง)
3. ข้าวโพด (56 ครั้ง)
4. การปรับปรุงพันธุ์ (50 ครั้ง)
5. การปลูก (37 ครั้ง)
6. อ้อย (28 ครั้ง)
7. อาหาร (26 ครั้ง)
8. สุกร (25 ครั้ง)
9. พริก (24 ครั้ง)
10. ข้าวหอมมะลิ (24 ครั้ง)